Att leva med nedsatt energifunktion eller varför skriver jag aldrig klart den där jäkla boken?

OBS: Syf­tet med den här tex­ten är att beskri­va en typ av osyn­lig funk­tions­ned­sätt­ning som många kanske inte ens vet om finns. Jag för­sö­ker inte ploc­ka sym­pa­ti­po­äng eller ge ”nor­ma­la” män­ni­skor dåligt sam­ve­te för att de är fris­ka. Jag har roat mig en del med mat­te den senas­te tiden. Det bör­ja­de med att jag stod … Con­ti­nue rea­ding “Att leva med ned­satt ener­gi­funk­tion eller var­för skri­ver jag ald­rig klart den där jäk­la boken?”

Den otippade åldersinsikten eller jag åldras ikapp mina karaktärer

Jag har skri­vit histo­ri­er hela mitt liv, men i tju­go­års­ål­dern bör­ja­de jag lång­samt att ta mitt eget skri­van­de på all­var. 2008, för tio år sedan, var jag tju­gotvå och hade en förs­ta ver­sion klar av min förs­ta roman. Någ­ra år sena­re hade jag fle­ra oli­ka roman­pro­jekt på gång. Så långt allt väl. Jag var en … Con­ti­nue rea­ding “Den otip­pa­de åldersin­sik­ten eller jag åld­ras ikapp mina karak­tä­rer”