Pausmusik eller i väntan på Godot

På grund av en plöts­lig för­säm­ring av mitt fysis­ka all­män­till­stånd har jag inte kun­nat pub­li­ce­ra något här på ett tag. Jag hop­pas på att kun­na ta upp trå­den igen snart, men under tiden kom­mer här någ­ra dik­ter som jag skrev 2007 om kro­nisk sjuk­dom. Eftersom sam­ma, fort­fa­ran­de odia­gnosti­ce­ra­de symp­tom som jag skrev dik­ter­na om har … Con­ti­nue rea­ding “Paus­mu­sik eller i vän­tan på Godot”

Att leva med nedsatt energifunktion eller varför skriver jag aldrig klart den där jäkla boken?

OBS: Syf­tet med den här tex­ten är att beskri­va en typ av osyn­lig funk­tions­ned­sätt­ning som många kanske inte ens vet om finns. Jag för­sö­ker inte ploc­ka sym­pa­ti­po­äng eller ge ”nor­ma­la” män­ni­skor dåligt sam­ve­te för att de är fris­ka. Jag har roat mig en del med mat­te den senas­te tiden. Det bör­ja­de med att jag stod … Con­ti­nue rea­ding “Att leva med ned­satt ener­gi­funk­tion eller var­för skri­ver jag ald­rig klart den där jäk­la boken?”

Från smörhålet eller boktitlar jag är glad att jag sluppit översätta

Att job­ba som över­sät­ta­re har sina utma­ning­ar, och en av de mest spän­nan­de, utma­nan­de och fru­stre­ran­de delar­na av över­sätt­ning är att namn­ge saker. Ta nam­net Fro­do Bag­gins, till exem­pel. Ska en över­sät­ta det byggt på ordet för ”säck” i ens språk, som Tol­ki­en vil­le? Eller ska en foku­se­ra på lju­det, som den svens­ka över­sät­ta­ren gjor­de … Con­ti­nue rea­ding “Från smör­hå­let eller bok­tit­lar jag är glad att jag slup­pit över­sät­ta”

Den otippade åldersinsikten eller jag åldras ikapp mina karaktärer

Jag har skri­vit histo­ri­er hela mitt liv, men i tju­go­års­ål­dern bör­ja­de jag lång­samt att ta mitt eget skri­van­de på all­var. 2008, för tio år sedan, var jag tju­gotvå och hade en förs­ta ver­sion klar av min förs­ta roman. Någ­ra år sena­re hade jag fle­ra oli­ka roman­pro­jekt på gång. Så långt allt väl. Jag var en … Con­ti­nue rea­ding “Den otip­pa­de åldersin­sik­ten eller jag åld­ras ikapp mina karak­tä­rer”

Inledningen på berättelsen om Hobbyhollywoodmamman — pågående romanprojekt

Och jag har pal­jet­te­ra­de tut­tar! ropar hob­by­hol­ly­wood­mam­man glatt och slår ut med armar­na, för det har hon. Hob­by­hol­ly­wood­mam­man heter egent­li­gen Hel­le. Hon har ald­rig varit i Dan­mark, men hen­nes mam­ma hade tyd­li­gen släkt i Århus och tyck­te att Hel­le var fint eller exo­tiskt eller nåt. Hob­by­hol­ly­wood­mam­man hatar sitt dans­ka namn. Det är så… danskt. Tänk … Con­ti­nue rea­ding “Inled­ning­en på berät­tel­sen om Hob­by­hol­ly­wood­mam­man — pågåen­de roman­pro­jekt”

Murakami-syndromet eller varför pratar ingen om Harukis syn på sex?

”Slut­li­gen slic­kar hon din svull­na penis myc­ket för­sik­tigt, som om hon hela­de den. Du kom­mer igen i hen­nes mun. Hon sväl­jer allt som om var­je drop­pe vore vär­de­full.” Kaf­ka på stran­den Den japans­ka för­fat­ta­ren Haru­ki Mur­a­ka­mis popu­la­ri­tet väx­er för var­je år. Han är en stän­dig kan­di­dat i Nobel­pris­dis­kus­sio­ner och hyl­las av kvin­nor och män, gam­la … Con­ti­nue rea­ding “Mur­a­ka­mi-syndro­met eller var­för pra­tar ing­en om Haru­kis syn på sex?”